Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6393730
Số người đang truy cập: 12

Bộ - Trung Ương

NGHỊ ĐỊNH 118/2020/NĐ-CP NGÀY 02/10/2020
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

   Xem toàn văn Nghị định 118/2020/NĐ-CP tại đây.

   Xem toàn văn Nghị định  /2011/NĐ-CP tại đây.

   Xem toàn văn Nghị định 69/2020/NĐ-CP tại đây.