Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10110764
Số người đang truy cập: 44

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu về Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

     Ngày 16/3/2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 11/QĐ-TTKN về việc ban hành quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Khuyến nông gồm: 07 Chương và 19 điều (chi tiết xem tại đây); Quy chế có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 và thay thế các Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trước đây.

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

     Ngày 16/3/2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 12/QĐ-TTKN về việc ban hành Quy chế Làm việc của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Quy chế Làm việc của Trung tâm Khuyến nông gồm: 09 Chương và 25 điều (chi tiết xem tại đây); Quy chế có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 và thay thế các Quy chế Làm việc của Trung tâm Khuyến nông trước đây.

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

     Ngày 01/4/2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 26/QĐ-TTKN về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Khuyến nông gồm: 04 Chương và 34 điều (chi tiết xem tại đây); Quy chế có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 và thay thế các Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trước đây.

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ Sử DỤNG TÀI SẢN CÔNG
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

     Ngày 09/12/2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 166/QĐ-TTKN về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Quy chế Chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông gồm: 04 Chương và 14 điều (chi tiết xem tại đây); Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 114/QĐ-TTKN ngày 31/12/2019 của Trung tâm Khuyến nông trước đây.