Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273882
Số người đang truy cập: 41

Chức Năng Nhiệm Vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

     I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

     1. Chức năng:

     Phòng Tổ chức - Hành chính là một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Khuyến nông, có chức năng giúp giám đốc Trung tâm triển khai thực hiện một số công tác về tổ chức - hành chính trong hoạt động của cơ quan.

     2. Nhiệm vụ:

     a) Nhiệm vụ tổ chức:

     - Tham mưu công tác tổ chức về tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch... xây dựng nội quy, các quy chế quy định của cơ quan trình giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện.
     - Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hồ sơ công chức, viện chức và người lao động của cơ quan.
     - Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo Bộ Luật Lao động và Luật viên chức (tham mưu soạn thảo các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; các quyết định nâng lượng; theo dõi việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động...).
     - Thực hiện các chế độ báo cáo về công tác tổ chức, lao động tiền lương theo nhiệm vụ được giao.

     b) Nhiệm vụ hành chính:

     - Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan; công tác ăn ninh quốc phòng; phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão của cơ quan; tổ chức các cuộc họp, giao dịch, tiếp khách, công tác phúc lợi xã hội cơ quan.
     - Quản lý xe ô tô cơ quan và thực hiện lệnh điều động, bố trí xe phục vụ công tác.
     - Tham mưu kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
     - Công tác quản trị văn phòng: Tham mưu đề xuất về nhu cầu trang thiết bị, sửa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác trình giám đốc phê duyệt và tổ chức mua sắm, sửa chữa, quy định chế độ sử dụng.
     - Tham mưu soạn thảo các văn bản hành chính trình Ban lãnh đạo cơ quan.
     - Tiếp nhận công văn đi, đến, lưu trữ công văn, quản lý con dấu, trực điện thoại, máy fax.
     - Quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan.
      - Lái xe phục vụ công tác cơ quan
      - Nhân viên phục vụ (tạp vụ).
     - Bảo vệ tài sản cơ quan.

     c) Nhiệm vụ tài chính - kế toán:

      - Lập dự toán nguồn ngân sách nhà nước hàng năm (bao gồm: nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, sự nghiệp khuyến nông, chương trình, dự án, đề án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí vốn và triển khai thực hiện.
     - Kế toán theo dõi chi tiết các nguồn kinh phí theo quy định.
     - Tổng hợp nguồn kinh phí lập báo cáo tài chính định kỳ quý, năm. Thanh quyết toán với cơ quan chủ quản.
     - Xây dựng quy định về quản lý chi tiêu tài chính của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện.
     - Theo dõi tiến độ thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản (nghiệm thu, thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư, lập báo cáo về công tác giải ngân công trình xây dựng cơ bản) (nếu có).
     - Quản lý tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của cơ quan.
     - Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí được cấp.
     - Tham mưu cho Giám đốc biện pháp quản lý tài chính theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
     - Hướng dẫn thủ tục đầu tư, quyết toán các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông đến các phòng chuyên môn có liên quan.

     Xem quyết định số: 22/QĐ-TTKN ngày 20/3/2020 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tổ chức - Hành chính

     II. PHÒNG NGHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG

     1. Chức năng:

     Phòng Nghiệp vụ khuyến nông là một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Khuyến nông, có chức năng giúp giám đốc Trung tâm triển khai thực hiện một số công tác về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản... (gọi chung là công tác khuyến nông) và công tác thông tin tuyên truyền về công tác khuyến nông trong hoạt động của cơ quan.

     2. Nhiệm vụ:

     a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách khuyến nông:

     - Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan chính sách khuyến nông ở địa phương trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
     - Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về chính sách khuyến nông tại địa phương phù hợp điều kiện thực tế.
     - Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khuyến nông.
     - Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông và khoa học công nghệ với các tổ chức, chuyên gia trong nước, và ngoài nước (theoquy định pháp luật).
     - Tham mưu các văn bản hành chính có liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

     b) Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông hàng năm và các chương trình, đề án, dự án:

     - Phối hợp cùng địa phương khảo sát nắm bắt nhu cầu sản xuất thực tế để xây dựng các mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp với từng địa phương (quy hoạch, chủ trương, kế hoạch, đề án…) phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của địa phương, đặc biệt chú trọng những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
     - Xây dựng mô hình trình diễn điển hình sản xuất tiên tiến, tập trung với quy mô phù hợp (không đầu tư phân tán, nhỏ lẻ) dựa trên quy hoạch và lợi thế phát triển nông nghiệp của từng địa phương để hoàn thiện quy trình kỹ thuật chuyển giao cho nông, ngư dân.
     - Xây dựng dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật cho từng mô hình và mức hỗ trợ cho mô hình theo các quy định Nhà nước; đánh giá kết quả sản xuất thực tế của nông, ngư dân, xác định khâu nào của quy trình còn hạn chế để hỗ trợ, tác động kỹ thuật, hoàn thiện quy trình, chuyển giao cho nông, ngư dân.
    - Xây dựng các chương trình, dự án, về khuyến nông theo chủ trương đã được phê duyệt được cấp thẩm quyền giao, thực hiện trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.
     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định.
     - Ưu tiên xây dựng và nhân rộng các mô hình sau:
     + Mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; mô hình sản xuất có chứng nhận; mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái.
     + Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
     + Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
     + Mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm thiệt hại do thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường.
     + Mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho các đối tượng yếu thế ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

     c) Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông:

     - Hàng năm xây dựng tài liệu kỹ thuật mới phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nông, ngư dân.
     - Cập nhật những thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật chỉnh sửa bổ sung tài liệu đang lưu hành.
     - Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công tác tập huấn nghiệp vụ, nông dân, các đối tượng sản xuất nông nghiệp….

     d) Bồi dưỡng tập huấn và đào tạo:

     - Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ theo quy định.
     - Tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật, thị trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại cho các đối tượng nhận chuyển giao công nghệ theo quy định (khoản 2 điều 5 nghị định 83/2018/NĐ-CP).

     e) Tư vấn, hỗ trợ  khuyến nông:

     - Tư vấn hỗ trợ về chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.
    - Tư vấn trực tiếp, gián tiếp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo yêu cầu của nông, ngư dân, các đối tượng hoạt động sản xuất nông nghiệp.
     - Tư vấn các quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ, sinh học,VietGap…. 
     - Tư vấn cho nông ngư dân thành lập các trang trại, tổ hợp tác, tổ liên kết… vừa và nhỏ về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
     - Tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn diễn đàn, toạ đàm, tham quan.
     - Tư vấn thông qua thoả thuận, hợp đồng.
     - Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông và khoa học công nghệ với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định của pháp luật.

     f) Thông tin tuyên truyền:

     - Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khuyến nông.
     - Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động khuyến nông.
     - Thông tin thị trường, giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp, lịch nông vụ, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại.
     - Xây dựng mạng lưới thông tin truyền thông khuyến nông để tư vấn, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế sản xuất.

     g) Nhiệm vụ kế hoạch - tổng hợp:

     - Tổng hợp kế hoạch, báo cáo công tác, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định (định kỳ, đột xuất hoặc điều chỉnh bổ sung kế hoạch).
     - Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật của mô hình khuyến nông trình phê duyệt và làm cơ sở áp dụng vào xây dựng các mô hình trình diễn; thực hiện rà soát kiểm tra định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình khuyến nông đã xây dựng; các đề án, dự án về khuyến nông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt.
     - Thực hiện các chế độ báo cáo khác theo ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Trung tâm.

     Xem quyết định số: 24/QĐ-TTKN ngày 20/3/2020 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nghiệm vụ khuyến nông

     III. PHÒNG SẢN XUẤT - KINH DOANH - DỊCH VỤ

     1. Chức năng:

     Phòng Sản xuất – Kinh Doanh – Dịch vụ là một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Khuyến nông, có chức năng giúp giám đốc Trung tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng, giống vật nuôi và thương phẩm về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; Tư vấn cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định; Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ...trong hoạt động của cơ quan.

     2. Nhiệm vụ:

     a) Nhiệm vụ kinh doanh:

     - Nắm bắt nhu cầu vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản, chuỗi giá trị sản phẩm liên kết sản xuất để tham mưu, đề xuất chiến lược kinh doanh của các bộ phận sản xuất, dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản trình phê duyệt.
     - Thực hiện kinh doanh sản phẩm đầu ra từ các trại sản xuất.
     - Thực hiện kinh doanh các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp.

     b) Nhiệm vụ dịch vụ:

     - Liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm.
     - Tham mưu các hoạt động liên doanh, liên kết đối với hoạt động sản xuất của các bộ phận, đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế.
     - Dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp; dịch vụ xét nghiệm, quan trắc môi trường; các dịch vụ kỹ thuật cao khác để chẩn đoán bệnh và hỗ trợ đánh giá chất lượng sản phẩm; dịch vụ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y.
     - Khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, xây dựng thương hiệu, quản bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.
     - Dịch vụ thông qua thoả thuận, hợp đồng.
     - Tham gia hỗ trợ thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

     c) Nhiệm vụ sản xuất:

     - Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho từng bộ phận sản xuất theo các quy định Nhà nước.
     - Theo dõi việc áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất của từng bộ phận đề xuất điều chỉnh các định mức để đảm bảo giá thành sản xuất hợp lý, hiệu quả được thị trường chấp nhận.
     - Sản xuất và xây dựng kế hoạch sản xuất theo chiến lược kinh doanh được phê duyệt; theo dõi việc thực hiện, quản lý tình hình sản xuất của các bộ phận (gồm 06 trại sản xuất: Trại heo giống tại xã Phước Hội, Trại heo giống tại xã Hòa Long, Trại gà giống tại xã Phước Hội, Trại giống lúa, Trại giống cây trồng, Trại thực nghiệm nuôi thủy sản nước ngọt tổ chức sản xuất) đảm bảo số lượng, chất lượng của sản phẩm phục vụ nhu cầu kinh doanh, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường hiệu quả.

     Xem quyết định số: 29/QĐ-TTKN ngày 20/3/2020 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC TRẠM KHUYẾN NÔNG

     1. Chức năng:

   Các trạm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế trực tiếp từ giám đốc Trung tâm; chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ từ Ban giám đốc Trung tâm Khuyến nông. Đồng thời phối hợp cùng các bộ phận trực thuộc Trung tâm thực hiện công tác theo nhiệm vụ được giao.

     2. Nhiệm vụ:

     - Nắm bắt nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại địa phương của nông, ngư dân và các đối tượng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phụ trách để tham mưu, đề xuất UBND huyện/thành phố/thị xã, Trung tâm xem xét, tổng hợp, xây dựng chương trình dự án khuyến nông hàng năm, trung hạn, dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.
     - Triển khai thực hiện chương trình, dự án khuyến nông của Trung tâm trên địa bàn; phối hợp thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông khác từ trung ương hoặc các cơ quan đơn vị liên quan; báo cáo đánh giá kết quả theo yêu cầu hàng tháng, quý, năm hay đột xuất của các cơ quan quản lý, thực hiện sơ kết, tổng kết chương trình, dự án khuyến nông khi kết thúc.
     - Hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật trên lĩnh vực nông - ngư - diêm nghiệp, thủy nông, thu hoạch, quản lý, chế biến nông - ngư - diêm nghiệp cho các đối tượng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
     - Quản lý và thu hồi công nợ các hợp đồng đầu tư trên địa bàn.
     - Xây dựng các câu lạc bộ nông, ngư dân sản xuất giỏi hoặc tổ, nhóm hộ nông, ngư, diêm nghiệp cùng sở thích.
     - Ngoài ra, còn tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác do giám đốc Trung tâm giao.

     Bao gồm các trạm khuyến nông:

     (1) Trạm Khuyến nông Bà Rịa - Vũng Tàu

     (2) Trạm Khuyến nông Châu Đức

     (3) Trạm Khuyến nông Long Điền

     (4) Trạm Khuyến nông Đất Đỏ

     (5) Trạm Khuyến nông Phú Mỹ

     (6) Trạm Khuyến nông Xuyên Mộc