Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5337855
Số người đang truy cập: 7

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức Năng Nhiệm Vụ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa VũngTàu

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          
                                                                     Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

 Số :  71 /QĐ-TTKN-TC                                                                               Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động  của
Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu .

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU:

-Căn cứ Quyết định số 837/QĐ.UBND ngày 11tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến Nông -Khuyến Ngư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

-Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

-Xét đề nghị của  Phòng Tổ chức -Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu .

  Quy chế này gồm 07 chương và 23 điều.

     Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3.Các Ông (bà) cácTrưởng Phòng nghiệp vụ, Trạm Khuyến nông huyện, thành phố, Trại sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

           Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC
      -Như điều 3;                                                                                                          ( Đã ký )
      -Sở NN & PTNT;
      -TT KN Quốc Gia;
      -Ban Giám đốc;
      -Lưu .          
                                                                                                                            PHẠM KIM CƯỜNG
 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          
                                                                     Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG                                                                     

                                                                                                                 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2017

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU .

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 71/QĐ.TTKN-TC ngày 23 / 5  /2017
của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông  tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ).

CHƯƠNG I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

     Điều 1. Vị trí, chức năng.
Trung tâm Khuyến Nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ về khuyến nông bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông, lâm , ngư nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Khuyến  nông có tư  cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Trung tâm Khuyến nông tỉnh đặt tại thành phố Bà Rịa .

     Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm :
Trung tâm Khuyến nông có nhiệm vụ cụ thể sau đây:
     a) Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.
     b) Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương.Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
     c) Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức,cá nhân theo quy định của pháp luật.
     d) Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
     e)Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.
     g) Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
     h) Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông cấp xã và nông dân.
     i)Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
     k) Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.
     l)Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.
     m)Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định pháp luật.
     n)Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
     o)Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.
     p)Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
     q)Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình,dự án khuyến nông theo quy định.
     r)Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.


CHƯƠNG II
  TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG.

     Điều 3. Cơ cấu tổ chức .
Cơ cấu bộ máy tổ chức Trung tâm Khuyến nông, gồm có:
  1.Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc .
  2.Các bộ phận trực thuộc:
-Phòng nghiệp vụ :
   +Tổ chức -Hành chính
   +Phòng Kế hoạch -Tài chính
   +Phòng Sản xuất -Kinh doanh
   +Phòng Kỹ thuật
   +Phòng Tư vấn -Dịch vụ
   +Phòng Thông tin -Tuyên truyền
-Trạm Khuyến nông huyện,thành phố:
   +Trạm Khuyến nông Tân Thành
   +Trạm Khuyến nông Châu Đức
   +Trạm Khuyến nông Bà Rịa-Vũng Tàu
   +Trạm Khuyến nông Long Điền
   +Trạm Khuyến nông Đất Đỏ
   +Trạm Khuyến nông Xuyên Mộc
-Bộ phận sản xuất  giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản:
   +Trại sản xuất giống heo Phước Hội
   +Trại sản xuất giống heo Hòa Long
   +Trại sản xuất giống gà
   +Trại sản xuất giống lúa
   +Trại sản xuất giống cây trồng
   +Trại sản xuất giống thủy sản nước ngọt

     Điều 4 .Nhân sự .
1.Giám đốc Trung tâm Khuyến nông do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cách chức trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn .
2.Các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cách chức trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm.
3.Trưởng, Phó các phòng, trạm, trại do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cách chức.

     Điều 5. Chế độ tiền lương .
-Chế độ lương của công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Khuyến Nông  được áp dụng theo quy định của Nhà nước.
-Biên chế, qũy lương của Trung tâm Khuyến nông do UBND tỉnh phê duyệt.
-Tiêu chuẩn ngạch công chức,viên chức của Trung tâm Khuyến Nông phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ  ngạch công chức, viên chức của Nhà nước hiện hành.

CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ MÁY LÃNH ĐẠO
TRUNGTÂM KHUYẾN NÔNG.

     Điều 6Nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo Trung tâm Khuyến Nông.
1.Nhiệm vụ :
a) Giám đốc Trung tâm phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hoạt động của đơn vị trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
b) Các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm về công việc được phân công .
2. Quyền hạn:
a)Giám đốc:
-Điều hành hoạt động Trung tâm Khuyến nông theo quy định Nhà nước và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
-Là chủ tài khoản của Trung tâm Khuyến nông;
-Quan hệ với các tổ chức, cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương để giải quyết công việc có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị;
-Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề tổ chức bộ máy của đơn vị như: việc thành lập, giải thể các Phòng,Trạm,Trại trực thuộc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức các Phó Giám đốc theo phân cấp hiện hành.
b) Phó Giám đốc :
-Giúp Giám đốc điều hành đơn vị theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc, thực hiện các công việc được Giám đốc phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công;
-Đề xuất với Giám đốc các phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khuyến Nông;
-Thay mặt Giám đốc Trung tâm điều hành và giải quyết những công việc khi được Giám đốc uỷ quyền .

     Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng các Phòng,Trạm, Trại .
-Trưởng Phòng Tổ chức -Hành chính:
  Phụ trách chung,tham mưu cho Giám đốc và thực hiện các công tác:Tổ chức -lao động, tiền lương, hành chính -quản trị, tuyển dụng, đào tạo, cải cách hành chính; phòng chống lụt bão; phòng, chống thiên tai . . .
-Trưởng Phòng Kỹ thuật:
  Phụ trách chung, tham mưu cho Giám đốc các công tác liên quan về lĩnh vực khuyến nông; xây dựng các quy trình kỹ thuật về lĩnh vực phụ trách; đồng thời tổ chức thực hiện các công tác: tiếp nhận và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, khai thác, chế biến thủy, hải sản; các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch và bảo quản nông -lâm -ngư - nghề muối, ngành nghề nông thôn; tư vấn kỹ thuật, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn truyền nghề cho người sản xuất về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến diêm, khuyến ngư và ngành nghề nông thôn; thực hiện đầu tư, hỗ trợ các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh.
-Trưởng Phòng Kế hoạch -Tài chính:
  Phụ trách chung, tham mưu cho Giám đốc các công tác liên quan đến kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác khuyến nông; kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng các đề án, dự án về công tác khuyến nông, khuyến ngư; các định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất, thang bảng lương, thưởng, quy chế trả lương, thưởng cho người lao động tại các bộ phận sản xuất  trực thuộc; tham mưu xây dựng các quy định về quản lý tài chính của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.
-Trưởng Phòng Thông tin-Tuyên truyền:
  Phụ trách chung,tham mưu cho Giám đốc công tác thông tin tuyên truyền về khuyến nông như: tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi, hội chợ, tham quan, khảo sát, học tập về công tác khuyến nông.Thu thập thông tin về công tác khuyến nông, tổ chức in ấn, phát hành tài liệu kỹ thuật, tập san khuyến nông. Phối hợp cùng với các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài..) tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác khuyến nông; các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả; các phương pháp khuyến nông  phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương trong tỉnh.
-Trưởng Phòng Tư vấn -Dịch vụ :
  Phụ trách chung, tham mưu cho Giám đốc về công tác tư vấn và dịch vụ trên một số lĩnh vực về khuyến nông như :Tư vấn lập các đề án; dự án; phương án sản xuất;  tư vấn về giống cây trồng,vật nuôi, kỹ thuật công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến nông -lâm - ngư -diêm nghiệp; tư vấn giải quyết sản phẩm đầu ra và thị trường tiêu thụ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
  Tư vấn, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh trên cây trồng, vật nuôi, động vật thủy sản và kiểm nghiệm môi trường thủy sản.
  Dịch vụ cho thuê chuyên gia, liên kết đào tạo dạy nghề cho cán bộ khuyến nông-khuyến ngư và nông, ngư dân; tổ chức tham quan học tập trong và ngoài nước; dịch vụ khảo nghiệm các sản phẩm vật tư …
-Trưởng Phòng Sản xuất- Kinh doanh:
  Phụ trách chung, tham mưu cho Giám đốc về công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các định mức kinh tế kỹ thuật theo nhiệm vụ sản xuất của các trại. Quản lý, tình hình sản xuất, kinh doanh; nắm bắt nhu cầu vật tư, hàng hóa từ các trại, tổ chức cung ứng phục vụ sản xuất.Tham gia nắm bắt tình hình thị trường về các sản phẩm của Trung tâm tham mưu đề xuất kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tế và trong thời gian sắp tới.
-Trưởng Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố:
  Tham mưu đề xuất với UBND huyện, thành phố và Trung tâm về xây dựng chương trình khuyến nông hàng năm và dài hạn trên địa bàn; đồng thời chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông theo nhiệm vụ được giao.
-Trưởng các Trại giống cây trồng,vật nuôi, giống thủy sản:
Điều hành chung công tác sản xuất của Trại theo kế hoạch được phê duyệt; quản lý tài sản của Trại; đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan và pháp luật về nhiệm vụ được giao.Phối hợp với Phòng Sản xuất -Kinh doanh tham mưu đề xuất giá bán các sản phẩm sản xuất của trại trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện.


CHƯƠNG IV
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

     Điều 8 .Nhiệm vụ Phòng Tổ chức –Hành chính.
     -Nhiệm vụ tổ chức:
     -Nhiệm vụ Tổ chức:

+Tham mưu công tác tổ chức về tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch… xây dựng nội quy,các quy chế,quy định của cơ quan trình giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện;
+Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hồ sơ công chức,viên chức và người lao động của cơ quan;
+Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo Bộ Luật Lao động và Luật viên chức (tham mưu soạn thảo các hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; các quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; theo dõi việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động…).
+Tham mưu xây dựng các đề án, phương án liên quan đến tổ chức, bộ máy Trung tâm.
+Thực hiện các chế độ báo cáo về công tác tổ chức theo nhiệm vụ được giao.
      -Nhiệm vụ hành chính:
+Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan;công tác an ninh quốc phòng;cải cách hành chính; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan; tổ chức các cuộc họp, giao dịch, tiếp khách, công tác phúc lợi xã hội cơ quan;
+Quản lý xe ô tô cơ quan và thực hiện lệnh điều động, bố trí xe phục vụ công tác;
+Tham mưu lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành nội quy,quy chế của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
+Tổng hợp đề xuất từ các bộ phận về nhu cầu trang thiết bị, sửa chữa tài sản,thiết bị,phương tiện phục vụ công tác trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức mua sắm, sữa chữa, quy định chế độ sử dụng;
+Tham mưu soạn thảo các văn bản hành chính trình Ban lãnh đạo cơ quan;
+Tiếp nhận công văn đi, đến, lưu trữ công văn,quản lý con dấu, trực điện thoại, máy fax;
+Lái xe phục vụ công tác cơ quan
+Nhân viên phục vụ
+Bảo vệ tài sản cơ quan.

     Điều 9.Nhiệm vụ Phòng Kế hoạch -Tài chính:
     -Nhiệm vụ Kế hoạch - Tổng hợp:

+Tổng hợp kế hoạch công tác khuyến nông - khuyến ngư ngắn hạn và dài hạn của tỉnh;chương trình khuyến nông Quốc gia; kế hoạch sản xuất kinh doanh của Trung tâm trình phê duyệt và phân bổ kế hoạch công tác khuyến nông đến các bộ phận chuyên môn để triển khai thực hiện;
+Phối hợp cùng với các phòng chuyên môn xây dựng các chương trình, đề án, dự án về công tác khuyến nông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án.
+Phối hợp với Phòng Sản xuất-Kinh doanh,các Trại sản xuất xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất trình phê duyệt và tổ chức thực hiện;
+Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các bộ phận, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc điều chỉnh bổ sung kế hoạch(nếu có);
+Thực hiện các chế độ báo cáo khác theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm.
     -Nhiệm vụ Tài chính- Kế toán:
+Kế toán các chương trình, các Trại sản xuất trực thuộc trung tâm và các đề án, dự án khuyến nông từ các nguồn kinh phí của tỉnh, trung ương, nguồn viện trợ, theo dõi các hợp đồng đầu tư trình diễn;
+Xây dựng quy định về quản lý chi tiêu tài chính của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện;
+Tham mưu xây dựng thang bảng lương,thưởng và quy chế trả lương, thưởng cho người lao động tại các trại sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
+Theo dõi tiến độ thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản đã được nghiệm thu với hồ sơ quyết toán các đơn vị thi công .Thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư, lập báo cáo về công tác giải ngân công trình xây dựng cơ bản (nếu có);
+Quản lý tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của cơ quan.
+Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định.
+Tham mưu cho Giám đốc biện pháp quản lý tài chính theo đúng Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành.

     Điều 10.Nhiệm vụ Phòng Sản xuất -Kinh doanh:
-Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tham mưu, đề xuất với Giám đốc chiến lược sản xuất, kinh doanh của các Trại sản xuất giống cây trồng,vật nuôi và giống thủy sản trực thuộc Trung tâm.

-Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật ; nắm bắt và tổng hợp nhu cầu vật tư, hàng hóa, giống cây trồng,vật nuôi, giống thủy sản của các trại trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

-Theo dõi thị trường, kết hợp với các trại đề xuất giá bán các loại sản phẩm trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện; đồng thời theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất của từng trại; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện theo tuần, tháng, quý, năm.

    Điều 11.Nhiệm vụ Phòng Kỹ thuật:
-Tổ chức thực hiện công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông, ngư, diêm nghiệp cho nông, ngư dân và cán bộ khuyến nông, khuyến ngư viên cơ sở;
-Xây dựng các đề án, dự án, chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến diêm theo chức năng, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;
-Thực hiện biên soạn, chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực được giao;
-Kết hợp với Trại sản xuất (giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản) tổ chức khảo nghiệm, sản xuất nhân những giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất và chất lượng cao để giới thiệu quảng bá cho nhu cầu phát triển sản xuất của địa phương;
-Xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình nông- ngư - diêm nghiệp ứng dụng công nghệ mới ở các mức khác nhau, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng địa phương;
-Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến diêm trong kế hoạch hàng năm trình cấp trên phê duyệt và triển khai áp dụng;
-Theo dõi, tổng kết, đánh giá hiệu quả của các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến diêm triển khai trên các địa bàn, tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình đạt hiệu quả làm cơ sở nhân rộng;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.


     Điều 12. Nhiệm vụ Phòng Thông tin -Tuyên truyền:
-Phối hợp với Phòng Kỹ thuật  xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông-khuyến ngư, nông, ngư dân và cán bộ khuyến nông - khuyến ngư viên cơ sở; tổ chức việc in ấn và phát hành tài liệu về công tác khuyến nông hàng năm;
-Xây dựng các phương pháp khuyến nông, ngư, diêm phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương trong tỉnh;
-Phối hợp xây dựng các quy trình kỹ thuật, tư liệu phim ảnh về khuyến nông, ngư, diêm phục vụ cho công tác chuyển giao kỹ thuật;
-Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về công tác khuyến nông;
-Phổ biến những tiến bộ kỹ thuật -công nghệ mới, những kinh nghiệm sản xuất giỏi, những điển hình tiên tiến và xây dựng trang tin khuyến nông trên Báo, Đài của địa phương,Trung ương;
-Tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm thuộc lĩnh vực khuyến nông trong và ngoài tỉnh;
-Tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các cá nhân, tổ chức khuyến nông trong và ngoài nước;
-Tuyên truyền phổ biến và nhân rộng các mô hình khuyến nông, ngư, diêm có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
-Quản lý xây dựng trang Web, sử dụng và khai thác các mạng thông tin phục vụ công tác khuyến nông.Thông qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan quảng bá và giới thiệu các sản phẩm từ hoạt động sản xuất của đơn vị giúp cho việc tiếp cận các đối tác được thuận lợi hơn.

     Điều 13. Nhiệm vụ PhòngTư vấn -Dịch vụ:
-Tư vấn lập đề án, phương án sản xuất;
-Tư vấn về giống sản xuất, vật tư, kỹ thuật đầu vào;
-Tư vấn kỹ thuật, công nghệ trong khâu sản xuất;
-Tư vấn giải quyết sản phẩm đầu ra và thị trường tiêu thụ;
-Dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng…
-Dịch vụ khảo nghiệm các sản phẩm vật tư;
-Dịch vụ xét nghiệm, quan trắc môi trường;
-Dịch vụ cung cấp một số giống cây trồng, vật nuôi, động vật thủy sản theo yêu cầu của nông, ngư dân;
-Tham gia thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;
-Liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước chiêu sinh đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ khuyến nông; nông, ngư dân theo hợp đồng dịch vụ về nông, ngư, diêm nghiệp cho các đối tượng có yêu cầu.

     Điều 14. Nhiệm vụ Trạm Khuyến nông huyện, thành phố:
-Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện chương trình khuyến nông -khuyến ngư trên địa bàn huyện, thành phố;
-Đưa những tiến bộ kỹ thuật theo các chương trình, dự án khuyến nông - ngư- diêm nghiệp vào sản xuất đại trà trên địa bàn phụ trách;
-Kết hợp với ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức trình diễn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; đồng thời thực hiện đầu tư, hỗ trợ các mô hình và các dự án khuyến nông - khuyến ngư cho nông, ngư dân; chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc trên địa bàn phụ trách;
-Hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật trên lĩnh vực nông - ngư - diêm nghiệp, thủy nông, thu hoạch, bảo quản,chế biến nông - ngư - diêm nghiệp cho người sản xuất trên địa bàn;
-Nắm bắt nhu cầu sản xuất của nông, ngư dân tham mưu đề xuất xây dựng chương trình khuyến nông-khuyến ngư hàng năm trên địa bàn thông qua UBND huyện, thành phố, Trung tâm xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-Quản lý và thu hồi công nợ các hợp đồng đầu tư trên địa bàn;
-Tổng kết đánh giá các mô hình khuyến nông - khuyến ngư triển khai trên địa bàn;
-Xây dựng các câu lạc bộ nông, ngư dân sản xuất giỏi hoặc nhóm hộ nông, ngư, diêm nghiệp cùng sở thích;
Ngoài ra còn tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
     Điều 15.Nhiệm vụ các Trại sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản:
-Tổ chức sản xuất các sản phẩm (cây giống,con giống và giống thương phẩm) cung cấp theo đơn đặt hàng và nhu cầu phát triển sản xuất trong và ngoài tỉnh; phấn đấu hàng hóa sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng tham gia vào chuổi liên kết hướng đến xuất khẩu.
-Liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện cung ứng chuổi sản phẩm hàng hóa trong điều kiện cho phép.

 

CHƯƠNG V
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

       Điều16. Nguyên tắc làm việc
-Trung tâm Khuyến nông làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
-Hàng tháng, họp giao Ban lãnh đạo và các phòng, trạm, trại đánh giá kết quả thực hiện công tác và đề ra nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Trung tâm họp cùng với các bộ phận trực thuộc sơ, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, công khai tình hình tài chính và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.Tổng hợp báo cáo,quyết toán các chương trình, dự án khuyến nông theo chế độ pháp lệnh kế toán hiện hành .

 

      Điều 17. Mối quan hệ công tác
     1.Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
-Trung tâm Khuyến nông chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Sở Nông nghiệp và PTNT;
-Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị theo quy định .
     2. Đối với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia:
-Trung tâm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
-Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị theo quy định của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia .
     3.Đối với các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh:
-Trung tâm chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ và kiểm tra theo qui định của các Sở, Ban, Ngành có liên quan theo chuyên ngành;
-Là mối quan hệ công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao .
     4.Đối với UBND huyện, thành phố:
Là mối quan hệ phối kết hợp với các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế nông, ngư nghiệp tại địa phương,Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND huyện, thành phố thực hiện chương trình, dự án , đề án khuyến nông trên địa bàn .

CHƯƠNG VI
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH
CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

     Điều 18.Trung tâm Khuyến nông thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan .

     Điều 19.Nguồn tài chính của Trung tâm Khuyến nông được hình thành từ các nguồn sau :
-Nguồn do ngân sách tỉnh cấp;
-Nguôn thu từ hoạt động sản xuất-kinh doanh của các Trại sản xuất giống cây trồng, vật nuôi;
-Nguồn thu từ thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư với người sản xuất;
-Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có): các chương trình dự án viện trợ, vay tín dụng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cấp.

     Điều 20.Các nội dung thu chi của Trung tâm.
Việc thu chi của Trung tâm theo đúng mục lục Ngân sách Nhà nước quy định và theo pháp luật hiện hành .

     Điều 21.Toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Khuyến Nông thuộc sở hữu của Nhà nước.Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .

     Điều 22. Phòng Tổ chức -Hành chính có trách nhiệm triển khai quy chế này đến toàn thể công chức,viên chức trong cơ quan biết để thực hiện.
Trên cơ sở quy chế này, Phòng Tổ chức -Hành chính xây dựng  quy chế làm việc và nội quy cơ quan trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện .
     Điều 23.Trong quá trình thực hiện có điền nào chưa phù hợp, các bộ phận đề xuất và Phòng Tổ chức -Hành chính rà soát điều chỉnh,bổ sung phù hợp với tình hình thực tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện./.
 

 


Hiển thị 1 - 1 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18