Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10110102
Số người đang truy cập: 12

Thông Tin Khác

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, kỳ họp thứ Mười Bốn đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm 4 điều đượ tóm tắt với nội dung chính như sau:

Điều 1. Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Khoản 1 về phạm vi điều chỉnh: quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Khoản 2 về đối tượng áp dụng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Quy định về mức chi hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

Khoản 1. Mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ trong nước

- Điểm a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn.

- Điểm b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Khoản 2. Mức chi hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ nước ngoài cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Khoản 3. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ ngân sách tỉnh.

Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện

Điều 4. Quy định về điều khoản thi hành

Xây dựng thương hiệu ca cao Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem toàn văn Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh tại đây.

An Bình