Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2744923
Số người đang truy cập: 11

Bộ - Trung Ương

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Download văn bản tại đây

http://law.omard.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=EKR2D9c-ACY%3d&tabid=40&mid=385