Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703727
Số người đang truy cập: 3

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 18/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2022).

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Về việc Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bao gồm: 03 nhóm sản phẩm, cụ thể như sau:

1) Nhóm sản phẩm, dịch vụ: đào tạo (ĐT)

- Khóa học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành (ĐTa);

- Tập huấn tại hiện trường (ĐTb);

- Tập huấn tại hội trường (ĐTc);

- Đào tạo từ xa thông qua các ứng dụng (ĐTd).

2) Nhóm sản phẩm, dịch vụ: Thông tin - tuyên truyền (TT)

- Bản tin, trang thông tin điện tử; Tạp chí, tài liệu và ấn phẩm khuyến nông (TT1)

+ Bản tin, trang thông tin điện tử (TT1a);

+ Xuất bản tạp chí, tài liệu và các loại ấn phẩm khuyến nông (TT1b).

- Tổ chức các sự kiện khuyến nông (TT2)

+ Hội nghị tổng kết và Hội thảo chuyên đề (TT2a);

+ Hội thảo đầu bờ (TT2b);

+ Tham quan học tập (TT2c).

- Xây dựng mô hình (TT3)

+ Tổ chức lựa chọn địa điểm, đối tượng tham gia MH (TT3a);

+ Tổ chức cung cấp giống, vật tư, thiết bị hỗ trợ và các nội dung cần thiết theo yêu cầu của MH (TT3b);

+ Tổ chức trình diễn, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ của MH (TT3c).

3) Nhóm sản phẩm, dịch vụ: dự án khuyến nông (DA)

- Xây dựng Dự án khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (DAa);

- Xây dựng Chương trình khuyến nông địa phương (DAb);

- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp (DAc).

Xem chi tiết các định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước của trỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại đây.