Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10624222
Số người đang truy cập: 5

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Thông báo và mời thẩm định giá con giống vật nuôi (con giống bò và con giống dê).
Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành văn bản số 359/TTKN-TCHC về việc Thông báo và mời thẩm định giá con giống vật nuôi (con giống bò và con giống dê). Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Kính gửi: Các Doanh nghiệp Thẩm định giá.

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-TTKN ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc Tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Để đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền về giá tài sản phục vụ công tác mua sắm con giống vật nuôi (con giống bò và con giống dê) hỗ trợ các hộ dân tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiẻu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây được gọi tắt là Trung tâm Khuyến nông) thông báo rộng rãi đến các Doanh nghiệp Thẩm định giá nội dung đề nghị thẩm định giá như sau:

  1. Khối lượng công việc thẩm định giá.

- Con giống bò (nuôi sinh sản): 88 con;

- Con giống dê (nuôi sinh sản): 130 con, trong đó:

+ Con giống dê cái: 104 con;

+ Con giống dê đực: 26 con;

2.  Hàng hoá thẩm định (Con giống vật nuôi)

Con giống vật nuôi phải phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Nếu các Doanh nghiệp Thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực và Bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Trung tâm Khuyến Nông chậm nhất 16 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2023 (thứ Tư)

Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ năng lực: Trung tâm Khuyến Nông (Hẻm 498, đường CMT8, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại (0254) 3826 415.

Thông báo này được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến Nông địa chỉ: http://knkn.baria-vungtau.gov.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • BGĐ Trung tâm (để biết);
  • Lưu: VT, HSDA, Thuỳ, Tài.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Nhật Quang

Chi tiết văn bản kèm theo:

1. Công văn số 359/TTKN-TCHC ngày 03/11/2023 về việc Thông báo và mời thẩm định giá con giống vật nuôi (con giống bò và con giống dê).

2. Tiêu chí và yêu cầu hàng hóa.

3. Kế hoạch số 54/KH-TTKN ngày 02/11/2023 Kế hoạch Tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023;