Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9550067
Số người đang truy cập: 6

Bộ - Trung Ương

Tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 238/BNN-KH về việc phát hành Tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2023, tầm nhinfg đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022; đồng thời làm rõ thêm các khái niệm, thuật ngữ, nội hàm mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn, những quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại chiến lược; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và ban hành Bộ tài liệu về Chiến lược bên dưới.

Xem và tải các tài liệu:

(1) Tài liệu chung về định hướng phát triển ngành giai đoạn 2021-2023.

(2) Tài liệu Hỏi đáp về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.