Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9098141
Số người đang truy cập: 6

Kỹ Thuật KNKN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2022 với kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 211/KH-UBND thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.

   Mục tiêu của Dự án là phấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh giảm còn 2,03%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 0,4% so với tổng số hộ dân;    Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, naangc ao tay nghề, từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo góp phần tăng thu nhập ổn định đời sống và gần với mức sống chung của xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản cho hộ nghèo; tổ chức hướng dẫn người nghèo về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, … cho hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo trong 03 năm.

   Nhiệm vụ dự án.

   - Xây dựng mô hình khuyến nông giảm nghèo bền vững (hỗ trợ xây dựng 04 MH trình diễn/50 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong 03 năm).

   + Mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản (quy mô: 15 bò cái giống/15 hộ);

   + Mô hình heo rừng lai nuôi thịt (quy mô: 55 con giống/11 hộ);

   + Mô hình chăn nuôi dê sinh sản (quy mô: 65 dê giống/13 hộ);

   + Mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn (quy mô: 1,1 ha trong 3 vụ/11 hộ).

   - Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và đất đai (quy mô: 19 lớp với 665 lượt người tham dự).

   - Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của các hộ nghèo và cận nghèo (quy mô: 07 chuyến với 280 lượt người tham dự).

   - Tổng kết dự án

   Yêu cầu: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành; quán triệt và triển khai có hiệu quả Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2022.

   Về dự toán kinh phí: 1.146.031.000 đồng (nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022).

   Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   Đơn vị quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh Trúc