Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5598864
Số người đang truy cập: 20

Bộ - Trung Ương

Phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022

Ngày 21/10/2019, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp $ PTNT Phê duyệt danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn 2020-2022.

Chi tiết tại phụ lục đính kèm https://www.mard.gov.vn/VanBan/VanBan/QD-KN-2020-2022-PL.pdf