Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866437
Số người đang truy cập: 6

Thông Tin Chuyên Ngành

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông về Kinh tế nông nghiệp và những vấn đề liên quan đến chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Việc đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là một trong các nhiệm vụ quan trọng của nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông về Kinh tế nông nghiệp và những vấn đề liên quan đến chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.