Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703906
Số người đang truy cập: 3

Thông Tin Chuyên Ngành

Các giải pháp chính thực hiện Dự án xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi (theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 13/7/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nâm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chúng tôi xin cung cấp 06 giải pháp chính thực hiện dự án như sau: