Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703843
Số người đang truy cập: 4

Bộ - Trung Ương

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Quyết định số 1572/QĐ-BNN-TCTS Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

   1. Đảm bảo tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ- TTg ngày 16/8/2021.

   2. Xác định rõ các nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và yêu cầu chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra.

   3. Kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án vào các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch.

   4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành địa phương có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

   Xem toàn văn các văn bản:

   Quyết định số 1572/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

   Phụ lục I và II kèm theo Quyết định số 157//QĐ-BNN-TCTS.