Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703684
Số người đang truy cập: 4

Bộ - Trung Ương

Một số chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2022
Ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc, cấp C/O mẫu D cũ đến hết ngày 31/10/2022…là những nội dung đáng chú ý tại các văn bản được Bộ Công Thương ban hành đầu tháng 6/2022.

   Ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hiệp định VKFTA

   Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc ( VKFTA).

   Theo đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BCT sẽ thay thế Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015.

   Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2017). Trong khi đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2012).

   Thông tư số 09/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

   Cấp C/O mẫu D cũ đến hết 31/10/2022

   Ngày 01/6/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, trong đó có quy định về thời điểm dừng cấp C/O mẫu D cũ và quy định về C/O mẫu D mới.

   Cụ thể, C/O mẫu D cũ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT được cấp đến hết ngày 31/10/2022 và được cơ quan hải quan chấp nhận trong thời hạn quy định tại Điều 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT.

   Trước đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 quy định về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới. Theo đó, việc thực hiện đối với C/O mẫu D, bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy được thực hiện như sau: Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới. Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

   Đồng thời, Thông tư số 10/TT-BCT đã quy định C/O mẫu D mới thay thế C/O mẫu D cũ ban hành tại Phụ lục II Thông tư số 19/2020/TT-BCT.

   So với C/O mẫu D cũ, C/O mẫu D mới có nhiều điểm khác biệt như:

   - Sửa đổi tại ô số 4 trên C/O từ "Signature of Authorised Signatory of the Importing Country" thành "Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country"

   - Bỏ cụm từ "Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme" tại ô số 4 và bỏ phần hướng dẫn về "ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme" tại mục 1, mục 2 mặt sau C/O (Overleaf Notes).

   - Sửa đổi mục 12 mặt sau C/O từ "Original CO (form D)" thành "Original Proof(s) of Origin".

   Ngoài ra, so với Thông tư số 19/2020/TT-BCT, Thông tư số 10/TT-BCT có điểm khác như: C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định "Bản sao cac-bon"; Tùy thuộc vào việc xuất trình các chứng từ cần thiết, C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu, bỏ quy định" hoặc cấp sau nhưng không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu".

Thông tư số 10/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/7/2022.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan