Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703784
Số người đang truy cập: 4

Bộ - Trung Ương

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

   Nghị định số 38/2022/NĐ-CP gồm có 05 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

   Đối tượng áp dụng của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP gồm:

   1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

   2. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:

   a) Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

   b) Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

   3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định.

   Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ:             

   Áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ (đồng/tháng)

Địa bàn áp dụng

Vùng I

4.680.000

22.500

Thành phố Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ

Vùng II

4.160.000

20.000

Thành phố Bà Rịa

Vùng III

3.640.000

17.500

Các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo

Vùng IV

3.250.000

15.600

Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV theo phụ lục ban hành theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

 

   Xem toàn vă Nghị định số 38/2022/NĐ-CP tại đây.