Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703852
Số người đang truy cập: 5

Bộ - Trung Ương

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 505/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Xem Quyết định số 505/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây.