Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8335511
Số người đang truy cập: 6

Bộ - Trung Ương

Lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 14/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 463/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem toàn văn Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050