Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219138
Số người đang truy cập: 5

Bộ - Trung Ương

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.

Xem toàn văn: "Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi".