Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219173
Số người đang truy cập: 4

Bộ - Trung Ương

Nghị định 154/2020 hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định 154/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

   Theo đó, bổ sung thêm trường hợp Nghị quyết của Hội đồng nhân dân không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, đó là Nghị quyết về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch.

    Như vậy, từ ngày 01/01/2021, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

    - Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác;

    - Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác;

    - Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân;

    - Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

    - Nghị quyết thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định;

    - Nghị quyết tổng biên chế ở địa phương;

    - Nghị quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương;

    - Nghị quyết về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch.

   Tải Nghị định số 154/2020/NĐ-CP tại đây./.