Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7349896
Số người đang truy cập: 6

Trung Tâm KN

Quyết định số 24/QĐ-TTKN ngày 20/3/2020 của TT. KHuyến nông tỉnh BRVT v/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nghiệp vụ khuyến nông thuộc TT. KHuyến nông tỉnh BRVT