Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11272944
Số người đang truy cập: 13

Thông Tin Chuyên Ngành

Ban hành Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”
Ngày 6-4-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. theo đó mục tiêu của Đề án là “Nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai…”

Thông tin từ Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, việc Trình Ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Thủ tướng Chính phủ là hết sức cần thiết để góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

Thời gian qua, dù công tác chủ động ứng phó với thiên tai đã được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức khi diễn biến thiên tai ngày càng gia tăng cả về cường độ và tính bất thường.

Trong đó, nhận thức của một số bộ phận cộng đồng người dân còn hạn chế, bất cập, thiếu đồng đều; thiếu các hình thức và sự quan tâm cao tới các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cụ thể cho các nhóm đối tượng, đặc biệt nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Hình: Thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên hơn trước. Do đó, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là hết sức cần thiết

Chính sách cụ thể để người dân, trong đó có các doanh nghiệp chủ động tham gia vào công tác phòng chống thiên tai còn thiếu và bất cập. Nguồn kinh phí cho công tác phòng ngừa thiên tai và hoạt động nâng cao nhận thức còn hạn chế.

Phương tiện thông tin, truyền thông tới cộng đồng còn chưa hoàn thiện, đặc biệt là thông tin đến các vùng sâu vùng xa. Hiện nay các cơ quan, tổ chức đã quan tâm bố trí nguồn lực, tuy vậy các hoạt động còn chưa thường xuyên và còn thiếu bền vững.

Các nội dung của Đề án bao gồm:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Vừa qua UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2283/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện năm 2024 của Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả giai đoạn 2021-2030; đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc huy động các nguồn lực xã hội trên địa bàn tỉnh để thực hiện đề án.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đề án đến toàn thể cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, các cấp chính quyền cơ sở và người dân. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thường xuyên, liên tục và bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị chức năng, các địa phương thực hiện một số nội dung như: nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Trong năm 2023, được sự phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 30 người thuộc các đối tượng tuyên truyền viên của các địa phương về Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Tổ chức biên soạn 2000 cuốn tài liệu tuyên truyền về các nội dung trên nhằm mục đích góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

TĐ Thiêm