Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273137
Số người đang truy cập: 18

Thông Tin Chuyên Ngành

Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”
Theo kế hoạch năm 2023, Mục tiêu tổng quát của ngành nông nghiệp trong năm 2023 là tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý; phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể:

Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp tính theo giá so sánh đạt 20.500 tỷ đồng

Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,76%, tỷ lệ che phủ rừng 13,78%. 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước máy đạt 90%.

Phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nâng lên 34/47 xã); 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Côn Đảo được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Vũng Tàu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (nâng lên 8/8 huyện, thị xã, thành phố được công nhận nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới).

Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu trên, ngành đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chính bao gồm:

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, khai thác và tân dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cơ cấu lại các ngành: trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, theo 3 nhóm sản phẩm chủ lực.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án, dự án phát triển nông thôn khác nhằm nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.

Phát triển hạ tầng, hệ thống thủy lợi, nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hình: Phát triển hạ tầng, hệ thống thủy lợi, nâng cao năng lực phòng tránh và
 giảm nhẹ thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chiến lược phát triển ngành; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; phát triển các mô hình sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường hoạt động khuyến nông.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành nông nghiệp, nông thôn.

Thanh Trúc