Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219085
Số người đang truy cập: 3

Thông Tin Khác

Chương trình Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025
Trung tâm Khuyến nông được Sở Nông nghiệp và PTNT phân giao nhiệm vụ xây dựng Chương trình Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 5327/UBND-Vp ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.