Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708588
Số người đang truy cập: 5

Chỉ Đạo Điều Hành

Kế hoạch Khảo sát chọn hộ thực hiện Chương trình Khuyến nông năm 2021 thuộc Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025
Ngày 29/9/2021, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Kế hoạch số 30/KH-TTKN Khảo sát chọn hộ thực hiện Chương trình Khuyến nông năm 2021 thuộc Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025.

Thành phần tham gia:

- Đại diện địa phương:

+ Đại diện phòng Kinh tế (thị xã, Thành phố), phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (mỗi địa phương 01 người).

+ Đại diện UBND các xã, phường có hộ dân được khảo sát mô hình (mỗi địa phương 01 người).

- Đại diện Trung tâm Khuyến nông:

+ BGĐ Trung tâm Khuyến nông: 01 người;

+ Đại diện Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông: 01 người;  

+ Cán bộ kỹ thuật thực hiện mô hình.

Nội dung chính kế hoạch số 30/KH-TTKN xem các file đính kèm bên dưới:

- Kế hoạch số 30/KH-TTKN ngày 29/9/2021.

- Các phụ lục đính kèm KH số 30 gồm: Phụ lục số 1phụ lục số 2.