Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866669
Số người đang truy cập: 7

Kỹ Thuật KNKN

Kế hoạch Tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022
Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-TTKN Tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022

NỘI DUNG CHÍNH KẾ HOẠCH:

KẾ HOẠCH

Tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho 
Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022.

Căn cứ văn bản số 11926/UBND-VP ngày 27 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về về việc nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022;

Trung tâm Khuyến nông xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền về giá tài sản phục vụ công tác mua sắm con giống vật nuôi hỗ trợ các hộ dân tham gia Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022 (sau đây gọi tắc là Dự án) .

- Đảm bảo tiêu chí khách quan, công khai, minh bạch, tiết kiệm trong quá trình mua sắm con giống vật nuôi.

2. Yêu cầu

Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông phối hợp với Tổ lựa chọn nhà thầu xây dựng tiêu chí kỹ thuật về lựa chọn con giống vật nuôi.

3. Khối lượng công việc thẩm định giá

- Con giống bò sinh sản (15 con);

- Con giống bò vỗ béo (15 con);

- Con giống heo rừng lai thương phẩm (60 con);

- Con giống dê sinh sản (75 con; trong đó 60 con đê cái và 15 con dê đực);

- Con giống dê thương phẩm (75 con).

4. Hàng hoá thẩm định.

Con giống vật nuôi phải phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

6. Kinh phí thực hiện: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

7. Tổ chức thực hiện.

- Phòng Nghiệp vụ Khuyến nông chủ động xây dựng tiêu chí kỹ thuật về giống vật nuôi cần thẩm định.

- Phòng Tổ chức - Hành chính chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

- Tổ lựa chọn nhà thầu tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt.

- Yêu cầu các bộ phận trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đính kèm tiêu chí kỹ thuật con giống vật yêu cầu thẩm định giá.

Xem toàn văn Kế hoạch số 53/KH-TTKNTiêu chí kỹ thuật con giống yêu cầu thẩm định giá.