Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273105
Số người đang truy cập: 15

Kỹ Thuật KNKN

Vai trò của Khuyến nông trong việc ứng phó với thiên tai của cộng đồng
Với chức năng đặc thù của khuyến nông là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân… Hoạt động khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và và hỗ trợ nông dân ứng phó với thiên tai trong nhệm vụ của mình.

Theo cảnh báo của các nhà khoa học, và các báo cáo của các tổ chức môi trường của Liên Hiệp quốc cho thấy, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và thiên tai xuất hiện ngày càng nhiều với mức độ tàn khốc hơn trước. Những thách thức này gây ra nhiều khó khăn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp.

Như vậy với vai trò và chức năng của mình, thông qua các phương thức khuyến nông (đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, mô hình trình diễn, thông tin tuyên truyền, hợp tác quốc tế…) các tổ chức khuyến nông các cấp có khả năng đóng góp nhiều hơn để góp phần nâng cao nhận thức công đồng hoặc tư vấn cho cộng đồng các hoạt động sản xuất để ứng phó với thiên tai. Cụ thể:

Đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức cộng đồng: Các nhà tổ chức hoạch định chiến lược khuyến nông trên thế giới đã tận dụng tốt lợi thế này của tổ chức khuyến nông để cung cấp các dịch vụ đào tạo hỗ trợ cộng đồng chuẩn bị và ứng phó với thảm họa. Những nhà phát triển cộng đồng như vậy có thể cung cấp đào tạo ở nhiều cấp độ khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của người dân. Ví dụ, đào tạo phát triển cộng đồng/sự tham gia của người dân phải là nền tảng của tất cả các chương trình ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng. Chương trình đào tạo như vậy do Khuyến nông và các nhà giáo dục phát triển cộng đồng khác cung cấp sẽ cung cấp sự hiểu biết và khuôn khổ để đưa đại diện địa phương trên diện rộng vào hoạt động ứng phó khẩn cấp dài hạn và các nỗ lực khác của địa phương.

Những khóa đào tạo này thường bao gồm phát triển kỹ năng như lập bản đồ sản xuất, đánh giá cơ cấu quyền lực và vận hành của hệ thống chính trị địa phương trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai; đánh giá nhu cầu, kỹ năng giải quyết xung đột, phương pháp quản lý và phát triển hồ sơ cộng đồng. Việc đào tạo như vậy cũng sẽ thông báo cho những công dân tích cực rằng sự tham gia của họ là cần thiết cho sự phát triển của địa phương sau thời kỳ thiên tai.

Tham vấn cho lãnh đạo, công đồng địa phương về một Chương trình nông nghiệp trung và dài hạn để thích ứng hoặc ứng phó với thiên tai. Với vai trò là cầu nối về chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống khuyến nông có lợi thế trọng việc tiếp cận các công nghệ, mô hình sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu như: thực hành liên quan đến quản lý nước và tưới tiêu thông minh; kỹ thuật sản xuất tiết kiệm đầu vào; áp dụng các giống cây trồng có khả năng chống chịu với điều kiện hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh. Trong chăn nuôi, các thực hành phổ biến gồm: tích hợp công nghệ khí sinh học (biogas) trong chăn nuôi heo nhằm quản lý phân chuồng hiệu quả; cải thiện quản lý thức ăn gia súc như sử dụng nguồn thức ăn chất lượng cao, sẵn có tại địa phương…

Việc đổi mới hệ thống khuyến nông cũng sẽ phát huy vai trò của cộng đồng. Thông qua việc khuyến khích sự tham gia của người dân như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nông dân, tập huấn đầu bờ, thu thập thông tin từ cơ sở... cho phép hệ thống khuyến nông có khả năng sây dựng và tích lũy về một cơ sở dữ liệu đủ lớn. Một trong những ví dụ của phương pháp này là cung cấp các dịch vụ thông tin thời tiết và khí hậu (CIS) cho nông dân. Các dự án thí điểm CIS như Hệ thống thông tin khí hậu nông nghiệp cho phụ nữ và các dân tộc thiểu số (ACIS) ở các "làng thông minh" (làng nông thôn áp dụng các thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu) cung cấp cơ sở cho hộ nông dân trong việc cải thiện khả năng lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp.

Hình: Xây dựng các mô hình canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là 1 trong nhiệm vụ quan trọng cùa khuyến nông

Khuyến nông cũng có thể hỗ trợ các cấp chính quyền địa phương trong việc thống kê, cung ứng các giải pháp phục vụ ứng phó và tái thiết sau thảm họa trong lĩnh vực nông nghiệp. Bao gồm những nỗ lực tích cực để cùng với các nhóm xã hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội tham mưu cho lãnh đạo (Đảng, chính quyền) trong việc thành lập các nhóm địa phương để lập kế hoạch, thiết lập tầm nhìn dài hạn chính thức và đặt ra mục tiêu để chuẩn bị/khắc phục thảm họa và tuyển dụng công dân địa phương có kinh nghiệm để hành động trực tiếp. Tương tự, việc thành lập các liên minh giữa các nhóm địa phương có thể tạo tiền đề cho việc chia sẻ nguồn lực và trách nhiệm hiệu quả hơn trong thời kỳ khủng hoảng do thiên tai gây ra.

Đặc biệt và đào tạo khuyến nông có thể là một nguồn tài nguyên có giá trị trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các hoạt động và kỹ năng này.

TĐ Thiêm