Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029876
Số người đang truy cập: 12

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch - Tài chính

Nhiệm vụ Phòng Kế hoạch -Tài chính:

-Nhiệm vụ Kế hoạch - Tổng hợp:

+Tổng hợp kế hoạch công tác khuyến nông - khuyến ngư ngắn hạn và dài hạn của tỉnh;chương trình khuyến nông Quốc gia; kế hoạch sản xuất kinh doanh của Trung tâm trình phê duyệt và phân bổ kế hoạch công tác khuyến nông đến các bộ phận chuyên môn để triển khai thực hiện;

+Phối hợp cùng với các phòng chuyên môn xây dựng các chương trình, đề án, dự án về công tác khuyến nông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án.

+Phối hợp với Phòng Sản xuất-Kinh doanh,các Trại sản xuất xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất trình phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các bộ phận, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc điều chỉnh bổ sung kế hoạch(nếu có);

+Thực hiện các chế độ báo cáo khác theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm.

-Nhiệm vụ Tài chính- Kế toán:

+Kế toán các chương trình, các Trại sản xuất trực thuộc trung tâm và các đề án, dự án khuyến nông từ các nguồn kinh phí của tỉnh, trung ương, nguồn viện trợ, theo dõi các hợp đồng đầu tư trình diễn;

+Xây dựng quy định về quản lý chi tiêu tài chính của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện;

+Tham mưu xây dựng thang bảng lương,thưởng và quy chế trả lương, thưởng cho người lao động tại các trại sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+Theo dõi tiến độ thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản đã được nghiệm thu với hồ sơ quyết toán các đơn vị thi công .Thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư, lập báo cáo về công tác giải ngân công trình xây dựng cơ bản (nếu có);

+Quản lý tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của cơ quan.

+Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định.

+Tham mưu cho Giám đốc biện pháp quản lý tài chính theo đúng Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành.


Hiển thị 5 - 5 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18