Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029879
Số người đang truy cập: 12

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng Thông Tin Tuyên Truyền

Nhiệm vụ Phòng Thông tin -Tuyên truyền:

-Phối hợp với Phòng Kỹ thuật  xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông-khuyến ngư, nông, ngư dân và cán bộ khuyến nông - khuyến ngư viên cơ sở; tổ chức việc in ấn và phát hành tài liệu về công tác khuyến nông hàng năm;

-Xây dựng các phương pháp khuyến nông, ngư, diêm phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương trong tỉnh;

-Phối hợp xây dựng các quy trình kỹ thuật, tư liệu phim ảnh về khuyến nông, ngư, diêm phục vụ cho công tác chuyển giao kỹ thuật;

-Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về công tác khuyến nông;

-Phổ biến những tiến bộ kỹ thuật -công nghệ mới, những kinh nghiệm sản xuất giỏi, những điển hình tiên tiến và xây dựng trang tin khuyến nông trên Báo, Đài của địa phương,Trung ương;

-Tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm thuộc lĩnh vực khuyến nông trong và ngoài tỉnh;

-Tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các cá nhân, tổ chức khuyến nông trong và ngoài nước;

-Tuyên truyền phổ biến và nhân rộng các mô hình khuyến nông, ngư, diêm có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

-Quản lý xây dựng trang Web, sử dụng và khai thác các mạng thông tin phục vụ công tác khuyến nông.Thông qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan quảng bá và giới thiệu các sản phẩm từ hoạt động sản xuất của đơn vị giúp cho việc tiếp cận các đối tác được thuận lợi hơn. 


Hiển thị 3 - 3 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18